A K T U A L N O

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA JEZIKOVNE ŠOLE ESCALADE

 

1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja se uporabljajo pri vseh storitvah, ki jih nudi Jezikovna šola Escalade (v nadaljnjem besedilu: avtor) oziroma pri vseh pravnih odnosih med avtorjem in naročnikom, pri vseh pogojih poslovanja, na katere se sklicuje, jih nudi ali predlaga naročnik, razen kadar se avtor in naročnik v pisni obliki dogovorita za uporabo drugačnih pogojev poslovanja.
Pri vsakem naročilu se šteje, da je naročnik prebral te splošne pogoje poslovanja ter da se z njimi strinja.

 

 

2. Naročnik, avtor in storitev

2.1 Avtor je podjetje ESCALADE, Elžbieta Helena Aleksa Stukow, s.p. (v nadaljevanju: Jezikovna šola Escalade), s sedežem na naslovu Prešernova ulica 28, 9240 Ljutomer.

2.2 Naročnik je pravna ali fizična oseba, ki naroči storitve avtorja in ki ji avtor nudi storitve iz svoje dejavnosti (v nadaljevanju stranka).

2.3 Storitev je vsake oblike storitev povezana s tujim jeziki, kot izobraževanje tujih jezikov, prevajanje, tolmačenje, lektoriranje, ki jo avtor opravi za naročnika.

 

 

3. Ponudba, naročilo, pogodba, sprememba in odpoved naročila

3.1 Cene in ostali pogoji, so zgolj informativni in avtorja v ničemer ne zavezujejo.

3.2 Informativna ponudba: Stranka lahko pošlje povpraševanje za brezplačno informativno ponudbo. Povpraševanje oziroma informativna ponudba, ki jo na podlagi povpraševanja pripravi avtor, je za avtorja nezavezujoča in ne pomeni naročila storitve.

3.3 Naročilo: uradno naročilo je naročilo, ki ga stranka pošlje avtorju prek e-pošte, po pošti, po izpolnitvi prijavnega obrazca ali vnaprejšnje plačilo storitve v roku in pod pogoji, ki so navedeni v ponudbi (običajno v obliki predračuna). Če je naročilo oddano po telefonu, ga mora stranka potrditi pisno, poslano po e-pošti ali navadni pošti.
Če storitev ni plačana v roku, navedenem v ponudbi, ali naročilo ni pisno potrjeno, se šteje, da ni bila naročena.

3.4 Sprememba in odpoved naročila: Stranka lahko spremeni ali odpove naročilo po elektronski pošti ali telefonu v 1 (eni) uri po oddaji uradnega naročila (glejte odstavek 3.3).
Vsaka poznejša odpoved ali sprememba naročila je možna le, če naročnik avtorju poravna vse nastale stroške. Celotno ali delno opravljeno delo se naročniku zaračuna sorazmerno z nastalimi stroški. Sprememba naročila šteje za novo naročilo, ki mora biti oddano kot uradno naročilo v skladu s točko 3.3. V primeru vpisa na skupinske jezikovne tečaje, če učenec preneha obiskovanje tečaja z manj pomembnih razlogov (pomanjkanje časa, dopust ...) tečajnik poravna celotno šolnino do zaključka tečaja. Če se tečajnik dogovorjenega termina pouka ne more udeležiti, to sporoči v sprejemno pisarno vsaj 24 ur. Če nas tečajnik o svoji odsotnosti ne bo pravočasno obvestil, bomo šteli, kot da je bil pouk izveden.

 

 

4. Pravice in obveznosti avtorja ter naročnika

4.1 Odgovornost avtorja: Avtor se po svojih najboljših močeh trudi vse naročene storitve opraviti čim bolj kakovostno in v dogovorjenem roku. V primeru kakršnega koli razloga za zamudo pri dostavi storitve avtor obvesti naročnika. Avtor ne prevzema nobene, neposredne ali posredne odškodninske odgovornosti zaradi napak v opravljeni storitvi.

4.2 Dostava: Vsi dogovorjeni datumi in ure za dokončanje in dostavo storitev avtorja so zgolj okvirni. Avtor v nobenih okoliščinah ni odgovoren za posledice kakršnekoli zamude v izvedbi storitve.

4.3 Garancija: V primeru pritožbe naročnika v zvezi s kakovostjo in/ali rokom pri ponujanih storitvah, se avtor in naročnik dogovorita o zmanjšani višini zneska, ki ga plača naročnik, v primeru že opravljenega plačila pa o dobropisu ali vračilu plačanega zneska, izključno če je pritožba upravičena in dokazana.

 

 

5. Cene, zahtevnost, nujne storitve, obseg, popusti

5.1 Cene so zgolj informativne in avtorja ne zavezujejo. Dejanske cene storitev avtorja se lahko razlikujejo od objavljenih cen glede na stopnjo zahtevnosti ali nujnosti storitve.

5.2 Naročnik lahko pridobi popust na jezikovne storitve, če jih naroči večjo količino. Vendar če naročnik ne izvede plačila v roku, popust se ukine.

 

6. Način plačila

6.1 Pravne osebe: Plačilo storitev za pravne osebe se izvrši v dogovorjenem roku, običajno v 7 dneh po opravljeni storitvi na podlagi izdanega računa ali pred opravljeno storitvijo na podlagi predračuna.

6.2 Fizične osebe: Plačilo storitev za fizične osebe se izvrši pred opravljeno storitvijo na podlagi predračuna, mesečno ali po dogovoru.

6.3 Zamudne obresti: Avtor si pridržuje pravico do zaračunanja zakonskih zamudnih obresti v primeru zamude v plačilu nad 7 dni.

 

 

7. Reklamacije

7.1 Splošne določbe v zvezi z reklamacijami: Reklamacija naročnika se upošteva, če je poslana v pisni obliki s priporočenim pismom ali po elektronski pošti najpozneje v 8 dneh od dneva opravljene storitve.
Reklamacija mora vsebovati podatke o naročilu ter eksplicitno in podrobno navedene pripombe, ki zadevajo prevod oziroma drugo storitev.

7.2 Ravnanje avtorja pri upravičenih reklamacijah: Če je reklamacija naročnika po presoji in podanem mnenju izvajalca storitve upravičena, se stranki v dogovorjenem roku dostavi izboljšano storitev pa se mu v skladu z dogovorom izstavi dobropis ali vrne denar.

7.3 Neupravičena reklamacija: Reklamacija je neupravičena, če stranka ne dokaže dejanskih napak. Če ob naročilu prevoda zavrne predlagano lekturo, potem pa se na opravljeni prevod pritožb zaradi manjših stilističnih ali pravopisnih napak, ki so predvsem v pristojnosti lektorja prevoda, ne upošteva.

7.4 Posebna reklamacije: Avtor pri vseh prevodih, namenjenih za tisk, priporoča dodatno lekturo prevedenega besedila. Reklamacija natisnjenega prevoda je upravičena le, kadar je avtor opravil dogovorjeno dodatno lekturo pred tiskom. Za reklamacije na nelektorirane tekste, ki so že objavljeni v tisku ali v sredstvih javnega obveščanja, avtor ne more prevzeti odgovornosti. V primeru prevajanja in tolmačenja, avtor ne prevzema nobene odgovornosti za poslovne rezultate naročnika. V primeru jezikovnega izobraževanja, avtor ne prevzema nobene odgovornosti za rezultate, ocene ali uspešnost na izpitih.

prevodi

Vpisi v tečaje

Vabimo k vpisu v jezikovne tečaje. Obiščite nas v hiši MITRA v 2. nadstropju v Ljutomeru, pokličite na tel. 068 142 682 ali napišite na e-mail: info.escalade@gmx.com. Skupaj bomo izbrali ustrazni tečaj za vas.

Prevodi

Prevajamo besedila iz slovenščine v tuje jezike in obratno. Pošljite povpraševanje ali nas pokličite za natančno ceno prevoda.