jezikovna šola

A K T U A L N O

Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA GRAFIČNEGA ATELJEJA ESCALADE

 

1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja se uporabljajo pri vseh storitvah, ki jih nudi Grafični atelje Escalade (v nadaljnjem besedilu: avtor) oziroma pri vseh pravnih odnosih med avtorjem in naročnikom, pri vseh pogojih poslovanja, na katere se sklicuje, jih nudi ali predlaga naročnik, razen kadar se avtor in naročnik v pisni obliki dogovorita za uporabo drugačnih pogojev poslovanja.
Pri vsakem naročilu se šteje, da je naročnik prebral te splošne pogoje poslovanja ter da se z njimi strinja.

 

2. Naročnik, avtor in storitev

2.1 Avtor je Kulturno društvo Escalade, društvo za širjenje evropske kulture, sekcija Grafični atelje Escalade, s sedežem na naslovu Presika 13, 9240 Ljutomer.

2.2 Naročnik je pravna ali fizična oseba, ki naroči storitve avtorja in ki ji avtor nudi storitve iz svoje dejavnosti (v nadaljevanju stranka).

2.3 Storitev je vsake oblike storitev povezana z grafičnim oblikovanjem, fotografiranjem, izdelavo in urejanjem spletnih strani, ki jo avtor opravi za stranko.

 

3. Ponudba, naročilo, pogodba, sprememba in odpoved naročila

3.1 Cene in ostali pogoji, so zgolj informativni in avtorja v ničemer ne zavezujejo.

3.2 Informativna ponudba: Naročnik lahko pošlje povpraševanje za brezplačno informativno ponudbo. Povpraševanje oziroma informativna ponudba, ki jo na podlagi povpraševanja pripravi avtor, je za avtorja nezavezujoča in ne pomeni naročila storitve.

3.3 Naročilo: uradno naročilo je naročilo, ki ga naročnik pošlje avtorju prek e-pošte, po pošti ali vnaprejšnje plačilo storitve v roku in pod pogoji, ki so navedeni v ponudbi (običajno v obliki predračuna). Če je naročilo oddano po telefonu, ga mora stranka potrditi pisno, poslano po e-pošti ali navadni pošti.
Če storitev ni plačana v roku, navedenem v ponudbi, ali naročilo ni pisno potrjeno, se šteje, da ni bila naročena.

3.4 Sprememba in odpoved naročila: Naročnik lahko spremeni ali odpove naročilo po elektronski pošti ali telefonu v 1 (eni) uri po oddaji uradnega naročila (glejte odstavek 3.3).
Vsaka poznejša odpoved ali sprememba naročila je možna le, če naročnik avtorju poravna vse nastale stroške. Celotno ali delno opravljeno delo se naročniku zaračuna sorazmerno z nastalimi stroški. Sprememba naročila šteje za novo naročilo, ki mora biti oddano kot uradno naročilo v skladu s točko 3.3.

 

4. Pravice in obveznosti avtorja in naročnika

4.1 Odgovornost avtorja: Avtor se po svojih najboljših močeh trudi vse naročene storitve opraviti čim bolj kakovostno in v dogovorjenem roku. V primeru kakršnega koli razloga za zamudo pri dostavi storitve avtor obvesti naročnika. Avtor ne prevzema nobene, neposredne ali posredne odškodninske odgovornosti zaradi napak v opravljeni storitvi.

4.2 Dostava: Vsi dogovorjeni datumi in ure za dokončanje in dostavo storitev avtorja so zgolj okvirni. Avtor v nobenih okoliščinah ni odgovoren za posledice kakršnekoli zamude v izvedbi storitve.

4.3 Garancija: V primeru pritožbe naročnika v zvezi s kakovostjo in/ali rokom pri ponujanih storitvah, se avtor in naročnik dogovorita o zmanjšani višini zneska, ki ga plača naročnik, v primeru že opravljenega plačila pa o dobropisu ali vračilu plačanega zneska, izključno če je pritožba upravičena in dokazana.

 

5. Cene, zahtevnost, nujne storitve, obseg, popusti

5.1 Cene so zgolj informativne in avtorja ne zavezujejo. Dejanske cene storitev avtorja se lahko razlikujejo od objavljenih cen glede na stopnjo zahtevnosti ali nujnosti storitve.

 

6. Način plačila

6.1 Pravne osebe: Plačilo storitev za pravne osebe se izvrši v dogovorjenem roku, običajno v 8 dneh po opravljeni storitvi na podlagi izdanega računa.

6.2 Fizične osebe: Plačilo storitev za fizične osebe se izvrši pred opravljeno storitvijo na podlagi predračuna ali po dogovoru.

 

7. Reklamacije

7.1 Splošne določbe v zvezi z reklamacijami: Reklamacija naročnika se upošteva, če je poslana v pisni obliki s priporočenim pismom ali po elektronski pošti najpozneje v 8 dneh od dneva opravljene storitve.
Reklamacija mora vsebovati podatke o naročilu ter eksplicitno in podrobno navedene pripombe, ki zadevajo prevod oziroma drugo storitev.

7.2 Ravnanje avtorja pri upravičenih reklamacijah: Če je reklamacija naročnika po presoji in podanem mnenju izvajalca storitve upravičena, se naročniku v dogovorjenem roku dostavi izboljšano storitev pa se mu v skladu z dogovorom izstavi dobropis ali vrne denar.

7.3 Neupravičena reklamacija: Reklamacija je neupravičena, če naročnik ne dokaže dejanskih napak.

7.4 Posebna reklamacije: Avtor pri vseh projektih, namenjenih za tisk, priporoča svetovanje s tiskarji ali drugimi grafičnimi strokovnjaki. Reklamacija natisnjenega prevoda je upravičena le, kadar je naročnik opravil dogovorjeno dodatno svetovanje pred tiskom. Reklamacija je neupravičena tudi, če tisk ni bil narejen po navodilih in napotkih avtorja. Avtor ne prevzame odgovornosti za rezultate ali izgube povezane z grafičnim ali fotografskim izdelkom.

-spletna stran uporablja piškotke-

razumem, zapri